TEMA  Uno   西班牙文字母及基本拼音

 

其實西班牙文的發音要學會真的不難,

你可以想像一下它的發音跟日文發音的原理很像,
就是子音+母音(aeiou)拼湊而成的。
所以如果你會日文的發音,相信西文的發音就實在太簡單了。

 

字母  (小寫)

發音

字母 (小寫)

發音

A       a

a

N        n

ene

B       b

be

Ñ        ñ

eñe

C       c

ce

O        o

o

Ch     ch

che

P         p

pe

D       d

de

Q        q

cu

E       e

e

R         r

ere

F       f

efe

RR      rr

erre

G      g

ge

S         s

ese

H      h

hache

T         t

te

I       i

i

U        u

u

J       j

jota

V        v

ve

K      k

ka

W       w

uve doble

L       l

ele

X        x

equis

Ll      ll

elle

Y        y

i griega

M       m

eme

Z         z

zeda o zeta

 

 

基本拼音規則 子音 + 母音

b            ba      be      bi        bo       bu

c             ca    ce     ci       co    cu

ch           cha    che    chi     cho    chu

d             da    de    di   do        du

f              fa     fe     fi       fo     fu

g             ga      ge      gi       go      gu

               gue     gui    ---   ---    ---

               gua   guo      ---      güe    güi           

h             ha         he         hi          ho        hu

j              ja         je         ji          jo         ju

k             ---        ---        ---        ke        ki

l              la          le          li           lo         lu

ll            lla         lle         lli          llo         llu

m           ma        me        mi         mo       mu

n             na         ne         ni          no        nu

ñ             ña         ñe         ñi          ño        ñu

p             pa        pe        pi         po        pu

q             ---        que       qui        ---        ---

r             ra         re         ri          ro         ru

               rra        rre        rri         rro        rru

s             sa         se         si          so         su     

t              ta         te         ti          to         tu

v             va         ve         vi          vo        vu

x             ---        ---        ---        xe         xi

y             ya         ye         yi          yo        yu

z             za         ze         zi          zo         zu

 

進階拼音規則:

 

1.      兩個子音須分開 (例外:子音 + lr )

 

2.      四個子音時,二個二個分開

 

3.      三個子音時,最後一個子音與其後面的母音在一起

 

實例1  an-tes (antes 以前)  na-ran-ja (naranja  橘子

 

實例1 例外:   hom-bre(男人)   ma-dre(母親)   en-fren-te(對面)

 

實例2  cons-truc-ción   (construcción 建造 )

 

實例3  ins-pi-ra-ción (靈感)    con-stan-te (經常的)